Dokumentai

Šiaulių sanatorinės mokyklos veiklą reglamentuojančios tvarkos:

Darbo tvarkos taisyklės

Sveikatos priežiūros darbuotojų darbo tvarkos taisyklės

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Pagalbos mokiniui teikimo tvarka

Mokinių, ekskursijų, išvykų, pasivaikščiojimų kelionių, turistinių žygių organizavimo tvarka

Praėjimo kontrolės tvarka

Mokinių skatinimo tvarka

Mokinio nuostatai

Baseino vidaus tvarko taisyklės

Sporto salės naudojimosi taisyklės

Mokinių priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas

Krizių valdymo tvarkos aprašas

Informacinių, komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Mokinių vežimo mokykliniu autobusu nuostatai

Bendrabučio nuostatai

Bendrabučio vidaus tvarko taisyklės

Evakuavimo tvarka

Nešvarių skalbinių surinkimo, sandėliavimo taisyklės

Lankomumo tvarkos aprašas

Vaizdo duomenų tvarka

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

Maitinimo organizavimo tvarka

Vaiko gerovės komisijos darbo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas

Pradinių klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir fiksavimo tvarkos aprašas

Pacientų izoliavimo tvarka

Medicininių atliekų tvarka

Standartinių medicininių procedūrų vadovas

Veiksmų kilus gaisrui planas

Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros priemonių tvarka

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarka

REDAL premijų skyrimo mokiniams nuostatai

Mokinių priėmimo komisijos sudarymo ir reglamento patvirtinimas

Darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo tvarka

Dokumentų naikinimo tvarka

Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų, tvarka

Darbuotojui perduotų darbo priemonių, turto ir lėšų naudojimo tvarka

Tarnybinių automobilių naudojimo tvarka

Gaisrinės saugos instrukcijos

Šiaulių sanatorinės mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo veiklos aprašas

Su visais Šiaulių sanatorinės mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais galima susipažinti mokyklos raštinėje.