Laisvos darbo vietos

Šiaulių sanatorinei mokyklai nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. reikalingas specialusis pedagogas:

Įstaigos pavadinimas

Šiaulių sanatorinė mokykla

Pareigybės pavadinimas

Specialusis pedagogas

Darbo krūvis

0,5 etato darbo krūvis, 9 valandos per savaitę ir pagal kontaktinių valandų skaičių papildomai tarifikuojamos valandos.

Darbo užmokestis

 248,60 eur (priklausomai nuo darbo stažo ir kvalifikacijos atlyginimas didėja)

Darbo sutarties rūšis

Neterminuota darbo sutartis

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti

Aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis išsilavinimas ir specialiojo  pedagogo kvalifikacija (ne žemesnė kaip vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija).

Privalumai:

  • darbo patirtis su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais;
  • patirtis, rengiant metodinę medžiagą bei ruošiant rekomendacijas;
  • patirtis, kūrybiškai ir inovatyviai IKT naudojimas ugdyme;
  • virtualių mokymosi aplinkų naudojimosi patirtis.

Darbo užmokestis

Nustatomas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

  • prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) kopija (-os);
  • kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopija;
  • gyvenimo aprašymas;
  • rekomendacija (-os) iš buvusių darboviečių (jei pretendentas turi).

Data, iki kurios pateikiami dokumentai

2017 m. rugpjūčio 22 d.

Dokumentai priimami adresu

K.Kalinausko 17, LT-76281, Šiauliai

Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas

Pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus pakviesti į pokalbį, nurodant atrankos datą, vietą ir laiką.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Informaciją teikia: sanatorinės mokyklos sekretorė Inesa Lileikienė, tel. (8 41)52 46 12, +37065685781, el. p. rastine@sanatorinemokykla.lt